Speech of the President during the award ceremony of Roger Scruton


Dear Mr. Speaker,
Dear Madam President,
Ladies and gentlemen, Ministers,
but above all, Dear Professor, our distinguished guest,
Dear Ladies and Gentlemen!

I am delighted that I could today honour Mr. Professor with the Great Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland on a day that has a special dimension in the Republic today. Exactly 30 years ago, the first semi-free elections to the Sejm, the free elections to the Senate were held in Poland, but first and foremost - by breaking the current communist regime - the march of Poles to freedom took place.

I am saying this because in 1979, the Professor wrote an essay - obviously in Great Britain - which was entitled "What is conservatism?". Professor - an outstanding British philosopher and certainly one of the world's greatest thinkers - he presented there his prescription on how the policy should be implemented and what we aspire to.

You wrote about the necessity of moving away from ideology towards an idea understood as something that arises from the life and history of the nation, society and the state. In short: I think that it is best to sum it up to what is also my great idea, which accompanies me in my service for the Republic, for Poles - that politics is a rational concern for the common good.

That's when - in 1980, throughout the 1980s and in effect in 1989 - the Poles showed that they wanted to be free. They showed it as a society, as a nation, breaking communist ideology - against ideology, in words and in deeds, with the idea of freedom and true democracy.

I have no doubt that the views voiced by you, Professor, also contributed to the increase of courage in Polish society to do so. It was not the victory of the politicians of the then anti-communist opposition, it was a great victory for Polish society - people who defeated communism with the help of an election card.

Today we live in a completely different Poland than that - thanks to this courage, thanks to this great service of the idea of freedom and democracy. Today, Professor, Poland is different from the United Kingdom in 1979. And certainly the essence of concepts that we use today is also different.

Conservatism, liberalism, solidarity and socialism, surely mean something else for us now - but one thing is certainly permanent: that honest politics is about serving people, to listen to people, to listen to the needs of society, because that is real democracy. It is based on a sensible concern for the common good, or concern for an idea that - as I said earlier - grows out of the life and history of the nation, society and the state.

And this message, Professor, remains unchanged - also for us Poles. And for that we are hugely grateful.

Wystąpienie Prezydenta podczas uroczystości wręczenia odznaczenia Rogerowi Scrutonowi

Szanowny Panie Marszałku Sejmu,
Szanowna Pani Marszałek Senatu,
Szanowni Państwo Ministrowie,
ale przede wszystkim Wielce Szanowny Panie Profesorze – nasz dostojny gościu,
Wielce Szanowni Państwo!

Ogromnie się cieszę, że mogłem dzisiaj odznaczyć Pana Profesora Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu, który ma dzisiaj w Rzeczypospolitej swój szczególny wymiar. Dokładnie 30 lat temu w Polsce odbyły się pierwsze półwolne wybory do Sejmu, wolne wybory do Senatu, ale przede wszystkim rozpoczął się – poprzez przełamanie dotychczasowego reżimu komunistycznego – marsz Polaków do wolności.

Mówię o tym, dlatego że w 1979 roku Pan Profesor napisał esej – oczywiście w Wielkiej Brytanii – który nosił tytuł „Czym jest konserwatyzm?”. Pan Profesor – wybitny brytyjski filozof i z całą pewnością jeden z największych na świecie myślicieli – przedstawił tam swoją receptę na to, w jaki sposób powinna być realizowana polityka i do czego dążymy.

Pisał Pan Profesor o konieczności odejścia od ideologii na rzecz idei rozumianej jako coś, co wyrasta z życia i historii narodu, społeczeństwa i państwa. Mówiąc krótko: myślę, że najlepiej można to podsumować tym, co jest także moją wielką ideą, która towarzyszy mi w realizacji mojej służby dla Rzeczypospolitej, dla Polaków – że polityka to rozumna troska o dobro wspólne.

Wtedy właśnie – w 1980 roku, przez całe lata 80. i w efekcie w 1989 roku – Polacy pokazali, że chcą być wolni. Pokazali to jako społeczeństwo, jako naród, przełamując komunistyczną ideologię – przeciw ideologii, na ustach i w czynie z ideą wolności i prawdziwej demokracji.

Nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie idee głoszone przez Pana Profesora także przyczyniły się do wzrostu odwagi w polskim społeczeństwie, aby to uczynić. Nie było to zwycięstwo polityków ówczesnej opozycji antykomunistycznej, to było wielkie zwycięstwo polskiego społeczeństwa – ludzi, którzy pokonali komunizm przy pomocy kartki wyborczej.

Dzisiaj żyjemy w zupełnie innej Polsce niż tamta – właśnie dzięki tej odwadze, dzięki temu wielkiemu służeniu idei wolności i demokracji. Dzisiaj, Panie Profesorze, Polska jest inna niż Wielka Brytania tamtego 1979 roku. I z całą pewnością inna jest też istota pojęć, którymi dziś się posługujemy.

Co innego na pewno znaczą dla nas konserwatyzm, liberalizm, solidarność i socjalizm – ale jedno jest z pewnością trwałe: że uczciwa polityka polega na służeniu ludziom, słuchaniu ludzi, polega na tym, by wsłuchiwać się w potrzeby społeczeństwa, bo to jest prawdziwa demokracja. Polega właśnie na rozumnej trosce o dobro wspólne, czyli trosce o ideę, która – jak wcześniej powiedziałem – wyrasta z życia i historii narodu, społeczeństwa i państwa.

I to przesłanie, Panie Profesorze, pozostaje niezmienne – także dla nas, Polaków. I ogromnie za nie dziękujemy.

Latest Articles

When freedom came, God disappeared- Standpoint, 22 June 2020

Shortly before his death in January this year, the philosopher Sir Roger Scruton had completed an opera libretto, called An Angel Passes. It is now being set to music by the...

A Path for us all - The Critic, June 2020

When Roger Scruton was decorated by Victor Orbán at the Hungarian Embassy last December, most of those present knew that this might be the last time we would see him in...

Roger Scruton: A brief personal history of a great man - The North American Anglican, 6 May 20

Roger Scruton: A brief personal history of a great man by James Bryson http://northamanglican.com/roger-scruton-my-encounter-with-a-great-man/ James Bryson is a Humboldt Fellow in the Catholic Theology Faculty at the Ludwig Maximilian's University in...

Sir Roger Scruton, in memoriam: A Platonic Tribute - Die Bärliner, 12 May 20

Sir Roger Scruton, in memoriam: A Platonic Tribute by Ewa Atanassow https://blog.berlin.bard.edu/sir-roger-scruton-in-memoriam-a-platonic-tribute/ Ewa Atanassow joined The Bard College, Berlin as a full time faculty in 2008. She teaches in the Core and...

Recent Books

Wagner's Parsifal: The Music of Redemption

‘Wagner’s Parsifal – The Music of Redemption’  This short but penetrating book, by a writer who was uniquely both a leading philosopher and musicologist, shows us how Wagner achieves this...

Souls in the Twilight

Beaufort Books  (October 2018) As the lights that have guided us go out, people begin to wander in the twilight, seeking their place of belonging. In these stories, set in...

Music as an Art

Bloomsbury  (August 2018) Music as an Art begins by examining music through a philosophical lens, engaging in discussions about tonality, music and the moral life, music and cognitive science and German...

2020 Events

Scrutopia Summer School Wed 29 July - Fri 7 August 2020

Scrutopia Alumni Thurs 27 August – Sun 30 August 2020